Impressum

ISSN: 1338-8231 Vydavateľ

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Euroguidance centrum
Križkova 9
811 04 Bratislava
Tel.: 02/209 222 81, -02
www.saaic.sk/euroguidance
euroguidance@saaic.sk

 
 

Redaktori

PhDr. Štefan Grajcár
Mgr. Mária Jaššová
Ing. Jozef Detko

 
 

Periodicita

Vychádza dvakrát ročne ako elektronická publikácia.

Pokyny pre autorov

Obsahové a formálne kritériá príspevkov.
Prevziať pokyny

 

Vyhlásenie

Publikácia bola podporená Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu Erasmus+. Text reprezentuje výlučne názory autorov a Európska komisia a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nenesú za zverejnené informácie žiadnu zodpovednosť.

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI

Milí priatelia, milí čitatelia,

dostáva sa vám do rúk elektronický časopis s názvom „KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI“.

V našom Euroguidance centre, ktoré je zastrešené Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu a ktoré je súčasťou európskej siete Euroguidance, sme sa rozhodli, že skúsime urobiť niečo pre ďalší rozvoj služieb kariérového poradenstva na Slovensku.

Veľmi si prajeme, aby časopis „KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI“ bol našim spoločným dielom. Jeho kvalita a tým i čítanosť bude stáť a padať na tom, aký široký okruh prispievateľov sa nám - vám podarí osloviť.

Časopis bude vychádzať dvakrát ročne, predbežne v júli a v decembri.

Odborné články a príspevky domácich autorov by sme chceli dať recenzovať, aby sa tak zvýšila jednak ich kvalita, ale aj hodnota, a to nielen z pohľadu vyššieho ratingu pri internom posudzovaní publikačnej aktivity autora či autorov.

Časopis má redakčnú radu (od 1. čísla) zloženú z pracovníkov Euroguidance centra, ale najmä z ľudí z externého prostredia, z pracovísk, ktoré sa kariérovému poradenstvu venujú v takej či onakej podobe, teoreticky alebo prakticky.

Ostáva nám už len popriať tomuto periodiku šťastnú plavbu.

 

Z aktuálneho čísla

Očami Libuše Ďurišovej nahliadneme do aktuálnej situácie v oblasti kariérového poradenstva v základných školách v Zlínskom kraji v Českej republike, Štefan Vendel vo svojom článku analyzuje účinnosť dnes už ťažšie dostupného a tým aj zriedkavejšie využívaného počítačového programu Sprievodca svetom povolaní a nad tým, ako môže kariérové poradenstvo prispieť k rozvoju spoločnosti, sa spolu s Arturom Escobarom zamýšľa Gabriela Kabotová.

 

Ročník 2017, číslo 12

 

Nové číslo   |   Archív   |   Euroguidance   |   Združenie

Copyright (c) 2012 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.