Copyright © Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, Slovensko / ISSN: 1338-8231

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi
priestor na publikovanie odborných článkov, miesto na diskusiu, výmenu názorov, informácie o odborných podujatiach, zaujímavých publikáciách či počinoch.

Milí priatelia, milí čitatelia,

dostáva sa vám do rúk elektronický časopis s názvom „KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI“.

V našom Euroguidance centre, ktoré je zastrešené Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu a ktoré je súčasťou európskej siete Euroguidance, sme sa rozhodli, že skúsime urobiť niečo pre ďalší rozvoj služieb kariérového poradenstva na Slovensku.

Veľmi si prajeme, aby časopis „KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI“ bol našim spoločným dielom. Jeho kvalita a tým i čítanosť bude stáť a padať na tom, aký široký okruh prispievateľov sa nám - vám podarí osloviť.

Časopis bude vychádzať dvakrát ročne, predbežne v júli a v decembri. Radi by sme každé číslo venovali jednej konkrétnej téme, vyčlenili pre ňu viac priestoru. Tzv. nulté (úvodné) číslo sme zverejnili začiatkom apríla, prvé júlové číslo sa už venuje téme „kariérové poradenstvo pre starších dospelých“ a druhé decembrové číslo bude zamerané na „zručnosti pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy“ (career management skills).

Odborné články a príspevky domácich autorov by sme chceli dať recenzovať, aby sa tak zvýšila jednak ich kvalita, ale aj hodnota, a to nielen z pohľadu vyššieho ratingu pri internom posudzovaní publikačnej aktivity autora či autorov.

Časopis má redakčnú radu (od 1. čísla) zloženú z pracovníkov Euroguidance centra, ale najmä z ľudí z externého prostredia, z pracovísk, ktoré sa kariérovému poradenstvu venujú v takej či onakej podobe, teoreticky alebo prakticky.

Ostáva nám už len popriať tomuto periodiku šťastnú plavbu.

Časopis vydáva:
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Euroguidance centrum
Svoradova 1, 811 03 Bratislava

Redaktori: PhDr. Štefan Grajcár, Mgr. Lenka Beková, Ing. Jozef Detko

Aktuálne číslo:
Časopis Kariérové poradesntvo v teórii a praxi 0/2012Staršie čísla:

Kariérové poradesntvo v teórii a praxi 0/2012


Copyright © Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, Slovensko / ISSN: 1338-8231