Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 10-Aug-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
   Bulletin
   Koná sa
  Konalo sa
   Časopis
   Granty
   Projekty
   Slovník
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

 |  Miesto konania: Bratislava  |  Organizátor: KPPPsCVPP Bratislava
Psychologické poradenstvo - účinná pomoc deťom a mládeži na ceste k uplatneniu sa vo svete práce
Celoštátny odborný seminár

Bratislava, 25. apríla 2007

 Krajská pedagogicko – psychologická poradňa s centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Bratislave v spolupráci s MŠ SR a Krajským školským úradom v Bratislave, s podporou ESF

 Celoštátny odborný seminár sa koná pri príležitosti založenia prvej Psychologickej výchovnej kliniky v Československu a uvedenia psychologického centra kariérového poradenstva KPPPsCVPP VIAPROF.

 Cieľom seminára je:

  • výmena informácií, názorov, skúseností a výsledkov odbornej činnosti z oblasti psychologického a výchovného poradenstva a prevencie medzi odborníkmi KPPP, PPP, CVPP, riaditeľmi škôl, výchovnými poradcami a koordinátormi prevencie, zástupcami KŠÚ, MŠ SR, VÚDPaP a ÚPSVaR;
  • predstaviť psychologické centrum kariérového poradenstva KPPPsCVPP VIAPROF ako jednu z možností prípravy mladého človeka nielen po vedomostnej ale aj osobnostnej a sociálno – psychologickej stránke na úspešné uplatnenie sa v rýchlo sa meniacom svete práce a celej spoločnosti;
  • stimulovať spoluprácu medzi poradenskými a preventívnymi zariadeniami navzájom ako aj so školami a štátnou správou v školstve v oblasti prevencie pred nezamestnanosťou a s tým súvisiacimi negatívnymi javmi;
  • z príspevkov na seminári vydať zborník vo forme CD, ktorý bude slúžiť ako metodická pomôcka pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov KPPP, PPP a CVPP.
Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.