Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 10-Aug-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
   Bulletin
   Koná sa
  Konalo sa
   Časopis
   Granty
   Projekty
   Slovník
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

 |  Miesto konania: Bratislava  |  Organizátor: Euroguidance sieť
Crossborder seminár 2010
Kto pomáha tým, ktorí pomáhajú

Idea Cross Border seminára sa zrodila v roku 2005 ako iniciatíva Euroguidance centier troch susediacich krajín – Rakúska, Českej republiky a Slovenska. Nešlo len o spojenie a spoluprácu centier v spoločných aktivitách, ale cieľom bolo i stretnutie poradcov a tvorcov politík z oblasti poradenstva zo zapojených krajín. Do plánovania a prípravy programu sa zapájali všetky centrá, aby sa tak účastníkom poskytol čo najširší pohľad na zvolenú tému. Takto sa darilo prostredníctvom semináru spojiť národných expertov a ponúknuť prezentácie aktuálnych trendov a tém v jednotlivých krajinách. V rokoch 2005-2008 sa v rámci tejto spolupráce realizovali tri Cross Border semináre s nasledujúcimi témami: Psychologické metódy vo výchovnom a kariérovom poradenstve v 2005, Prechod zo strednej školy na trh práce v 2006 a Podpora vysokoškolských študentov pri prechode do sveta práce v 2007. V roku 2009 sa ďalšie tri centrá – z Nemecka, Maďarska a Slovinska - zapojili do príprav a organizácie Cross Border seminára s názvom Kariérové poradenstvo bez bariér. Rozšírenie spolupráce sa preukázalo ako zmysluplné, keďže sa takto mohlo uskutočniť viac zaujímavých workshopov, prednášok a diskusií. Preto sme v tejto spolupráci pokračovali i v roku 2010 a navyše sme prizvali i ďalšiu krajinu, Poľsko. Z Cross Border seminára sa tak stala iniciatíva zahŕňajúca väčšinu stredoeurópskych krajín. Účastníci mohli čerpať z informácií, skúseností a výmeny dobrej praxe, založených na vzájomnom porozumení, keďže situácia v zapojených krajinách je porovnateľná vzhľadom k spoločným východiskám v poradenstve a do istej miery podobnému sociálno-historickému vývoju.

Tradične aj tento rok seminár neprepojil len jednotlivé krajiny, ale bol tiež príležitosťou pre stretnutie tvorcov politík, predstaviteľov decíznej sféry z ministerstiev, expertov z výskumných inštitúcií a univerzít a tiež poradcov a iných odborníkov z praxe. Obsah seminára bol preto rôznorodý a väčšinu pracovného času zaberali paralelné workshopy s diskusiami. Tento rok sme seminár obohatili o špeciálny workshop orientujúci sa priamo na tému politík. Predstavitelia Národných poradenských fór a ELGPN prezentovali aktuálny vývoj v jednotlivých krajinách a navrhovali spoločné ciele pre ďalšiu cezhraničnú spoluprácu týkajúcu sa výskumu a profesionalizácie poradenstva.

Cross Border Seminár 2010 sa venoval odbornej starostlivosti pre poradcov s podtitulom Kto pomáha tým, ktorí pomáhajú. Odborná starostlivosť pre tých, ktorí sa denne potýkajú s problémami a potrebami iných (ako poradenskí pracovníci, výchovní poradcovia, psychológovia, atď.), sa často zanedbáva, keďže je vnímaná ako sekundárna pre oblasť poradenstva. Avšak personál je základom týchto služieb. Taktiež profesionalizácia poradenstva nie je možná bez náležitej pozornosti voči tréningovým, vzdelávacím a osobným potrebám poradcov. Niektoré z týchto bodov zdôraznili vo svojich prednáškach Š. Grajcár (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) a Š. Vendel (Prešovská univerzita v Prešove). Týmito témami sa zaoberalo aj deväť workshopov realizovaných v rámci semináru. Situácie stresu v kariérovom poradenstve a ich zvládanie sa diskutovalo v dvoch workshopoch (A. Kalbarczyk – PL, H. Hudabiunigg – AT). B. Gogala (SL) a I. Valkovič (SK) predstavili supervíziu v národných kontextoch. Témou workshopov vedených A. Slowik (PL), S. Fritz (AT) a L. Novosadom s B. Čalkovskou (CZ) boli tréningové možnosti a podpora kompetencií kariérových poradcov v rôznych oblastiach. Jeden workshop bol venovaný etike a etickým dilemám (D. Kopčanová – SK). Interaktívny spôsob práce, diskusie a názorné príklady zabezpečovali praktickú orientáciu seminára, a ocenili ich predovšetkým poradcovia a odborníci z praxe.

Taktiež sme sa sústredili na mapovanie súčasnej situácie v tejto oblasti vo všetkých zapojených krajinách. Každé EG centrum pripravilo krátky prieskum na štyri hlavné témy: supervízia, ďalšie vzdelávanie, psychohygiena a intervenčné zdroje. Tieto národné prieskumy vytvorili východisko pre porovnanie a zovšeobecnenie aktuálneho stavu v poradenstve. (Je nevyhnutné poznamenať, že prieskumy reprezentujú názory ich autorov – EG centier a/alebo zapojených expertov – a nepredstavujú oficiálne dokumenty reprezentujúce jednotlivé krajiny.) Závery z tohto porovnania sú nasledujúce: Supervízia väčšinou nie je povinná v poradenských službách, hoci sú krajiny (PL, SK, SL), kde je supervízia súčasťou pracovného štandardu. V Slovinsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku (sektor vzdelávania) a na Slovensku (sektor vzdelávania) existujú pokusy ustanoviť supervíziu ako neoddeliteľnú súčasť práce poradcov a to väčšinou prostredníctvom projektov, legislatívnych návrhov alebo testovaním niektorých modulov zahŕňajúcich supervíziu. Intervízia ako podporný nástroj pre poradcov sa vykonáva vo všetkých zapojených krajinách, niekedy kvôli nedostačujúcej miere supervízie a niekedy ako prioritná voľba (GE, AT). Druhou oblasťou, na ktorú sme sa sústredili, bolo ďalšie vzdelávanie, kde sme zdôrazňovali špecializovaný tréning pre poradcov. Identifikovali sme tri možné spôsoby organizácie tréningov: ako povinnosť, ako voliteľnú možnosť alebo motivačný nástroj, a bez akejkoľvek regulácie. Povinné ďalšie vzdelávanie je realitou v Rakúsku (sektor vzdelávania) a Poľsku (úrady práce). Voliteľné ponuky s niektorými motivačnými benefitmi (tréning počas pracovných hodín, čiastočné náhrady nákladov a mzdové príplatky pre tých, ktorí sú do tréningu zapojení) sa používajú na Slovensku, v Poľsku a Českej republike (všetky tri v sektore vzdelávania) a Slovinsku. Ďalšie vzdelávanie nie je vôbec regulované v Nemecku, Českej republike a na Slovensku (všetky tri v sektore práce) a v Maďarsku. Podľa národných prieskumov ďalšie vzdelávanie poradcov nie je špecifické a obvykle sa podporuje rovnakým spôsobom ako v prípade iných zamestnancov. Čo sa týka psychohygieny v práci, je viac než zjavné, že táto oblasť je prepracovaná oveľa menej než odborné požiadavky na poradenských pracovníkov. Pracovné podmienky (vrátane pracovného prostredia, pracovného času, pracovnej záťaže, atď.) sú obvykle rovnaké ako pre iných zamestnancov v sektore. Zvláštnu pozornosť psychohygiene v práci venujú v Nemecku, kde Federálny úrad práce spustil pre svojich zamestnancov program vnútorného manažmentu zdravia. Ďalší príklad zvláštnej starostlivosti v tejto oblasti predstavuje projekt “Bezpečná a priateľská škola” v Poľsku (sektor vzdelávania). V sekcii “intervenčné zdroje” sme sa pýtali na metódy a spôsoby pomoci pre poradenský personál. V zapojených krajinách neexistujú žiadne špeciálne, právne zakotvené prostriedky týkajúce sa tejto oblasti. Potreby poradcov v tejto oblasti sa pokrývajú predovšetkým ad hoc seminármi o prevencii syndrómu vyhorenia. V niektorých krajinách (Poľsko, Maďarsko) je preferovaná podpora medzi kolegami poradcami (neformálne sebarozvojové skupiny, sociálne sieťovanie cez portál pre odborníkov v oblasti kariérového poradenstva). V Českej republike funguje anonymná poradenská linka slúžiaca predovšetkým pedagogickému personálu.

Tieto porovnania a diskusie počas seminára viedli k formulácii záverov a odporúčaní schválených účastníkmi vo všetkých štyroch oblastiach.

Supervízia a intervízia:

  • Supervízia je uznávaným a cenným prostriedkom, ale môže byť časovo a finančne náročná.
  • S ohľadom k náročnej práci poradcov a k očakávaniam klienta by sa mala supervízia aspoň v minimálnom množstve včleniť do pracovných štandardov.
  • Intervízia je efektívnejšia a vhodnejšia pre celoživotné učenie na pracovisku. Je možné ju úspešne podporovať elektronickými nástrojmi.

Ďalšie vzdelávanie:

  • Profesionalizácia poradenstva si vyžaduje systematické monitorovanie vzdelávacích potrieb a prípravu cielených vzdelávacích ponúk.
  • Dopyt po kvalitnom odbornom vzdelávaní z verejného sektora je nevyhnutný pre tvorbu ponuky na trhu vzdelávania.
  • Inovácia poznatkov a metód je etická povinnosť poradcu a mala by byť súčasťou pracovného štandardu.

Psychohygiena a intervenčné zdroje:

  • Pracovné podmienky ovplyvňujú klientovu dôveru v profesionalitu ponúkaných služieb; odporúčame, aby sa revidovali súčasné pracoviská s ohľadom na očakávania klientov a meniace sa potreby profesie poradcu.
  • Pozornosť by sa predovšetkým mala sústrediť na preventívne opatrenia.
  • Zamestnávateľ a sociálni partneri by mali propagovať existujúce preventívne a intervenčné opatrenia medzi poradcami.

Účastníci poukázali na to, že uvedenie týchto odporúčaní do praxe by nevyhnutne znamenalo legislatívne zmeny, čo sa dá pokladať za príliš ambiciózny cieľ. Avšak týmito odporúčaniami sme sa pokúsili nastaviť súbor minimálnych požiadaviek pre profesionalizáciu poradenstva ako návrh na ďalšie zváženie. Závery Cross Border seminára 2010 spolu s príspevkami od prednášajúcich a vedúcich workshopov budú publikované v kompendiu a tak sa budú ďalej šíriť.


Ďalšie informácie
Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.