Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 10-Aug-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
   Bulletin
   Koná sa
  Konalo sa
   Časopis
   Granty
   Projekty
   Slovník
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

 |  Miesto konania: Bratislava  |  Organizátor: Euroguidance
Hlas klienta v poradenstve
V spolupráci s MŠ SR organizuje Euroguidance centrum pracovný seminár.

Seminár je rozdelený do dvoch obsahových častí. Prvou je diskusia o vplyve klientov na formovanie poradenských služieb v Slovenskej republike. Druhou je aktuálne plnenie stratégie celoživotného poradenstva SR. Určený je predovšetkým pre tvorcom koncepcií a pre kľúčových aktérov vo formovaní poradenských služieb.

Seminár predstavoval jednu z aktivít tematického monitorovania, financovanú Európskou komisiou, ktorej cieľom je zviditeľniť program Leonardo da Vinci prostredníctvom výmeny skúseností medzi expertmi, tvorcami koncepcií a odborníkmi z praxe. Ďalej podporuje využívanie a prenos výsledkov projektov z podmienok projektu do bežnej praxe, tzv. mainstreaming výsledkov, v tomto prípade na národné i európske štruktúry vzdelávania a odbornej prípravy.

Seminár na Slovensku bol národným pokračovaním európskej konferencie na rovnakú tému, ktorá sa konala v júni 2007 v Ljubljane (Slovinsko). Konferenciu zorganizovala pracovných skupina národných agentúr, ktorá nesie názov “Odborné vzdelávanie a príprava a trh práce, poradenstvo a iné špecifické skupiny”. Zaoberá sa otázkami súvisiacimi s poradenstvom a integráciou špecifických cieľových skupín na trhu práce. Skupinu vedie islandská národná agentúra programu Leonardo da Vinci v spolupráci s ďalšími zapojenými národnými agentúrami z 11 krajín: Belgicko (Francúzske spoločenstvo), Bulharsko, Fínsko, Litva, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.

Ďalšie informácie o aktivitách európskej pracovnej skupiny TM WG1 nájdete na jej stránke.

Program seminára
Závery a odporúčania tematického monitoringu, Ľublana
Prezentácia Z. Štrbíková: Národná stratégia celoživotného poradenstva
Prezentácia Z. Štrbíková: European Lifelong Guidance Policy Network
Prezentácia A. Baranová: Prepojenie európskych a národných iniciatív
Zápis diskusie
Návrh charty klienta

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.