top_baner
LLP
COMENIUS
ERASMUS
LEONARDO
GRUNDTVIG
PRIEREZOVÝ
JEAN MONNET
LLP
SKEN
LLP > Program > Informácie
 
 
Čo je sektorový program Grundtvig ?

Európska spolupráca v oblasti vzdelávania dospelých.

Program Grundtvig je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP 2007-2013). Je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výukové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých, t.j. na osoby staršie ako 16 rokov s výnimkou študentov denného štúdia na strednej a vysokej škole.

Európska komisia poskytuje prostredníctvom programu GRUNDTVIG finančné prostriedky (granty) na mobilitu osôb, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých a na projektové aktivity inštitúciám, ktoré poskytujú alebo podporujú vzdelávania dospelých.

Mobility osôb – určené pre jednotlivcov

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých
 • granty na vzdelávacie kurzy v krajinách zapojených do programu LLP v dĺžke trvania až 6 týždňov
Návštevy a výmeny
 • granty na menej formálne vzdelávacie aktivity v oblasti vzdelávania dospelých (konferencie, semináre/, ktoré podporia profesionálny rozvoj účastníka, v dĺžke trvania až 12 týždňov
Asistentúry
 • granty pre pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých, študentov andragogiky a príbuzných študijných odborov a tiež pre absolventov týchto študijných odborov na asistentské pobyty v zahraničných inštitúciách krajín zapojených do LLP v dĺžke trvania 12 až 45 týždňov
Projektové aktivity - určené pre inštitúcie

Učiace sa partnerstvá
 • grantová podpora pre projekty dvojročnej spolupráce, do ktorých sú zapojené inštitúcie pre vzdelávanie dospelých najmenej z 3 krajín Programu LLP . Dôraz sa kladie na proces výmeny informácií a skúsensoti a na aktívnu projektovú účasť vzdelávajúcich sa dospelých na projektoch,
 • výška grantu je stanovená vo forme paušálnej sumy v závislosti od počtu mobilít realizovaných v priebehu trvania projektu
 • projektové témy (aktívne občianstvo, jazyky, medzikultúrny dialóg , zvyky, tradície, základné zručnosti, schopnosť čítať a písať, medzigeneračný dialóg , ICT , vzdelávanie vo väzniciach a vzdelávanie bývalých delikventov)
Dobrovoľnícke projekty pre seniorov
 • zamerané na podporu bilaterálnej spolupráce dobrovoľníckych organizácií z krajín zapojených do Programu celoživotného vzdelávania
 • spolupráca je realizovaná vo forme vzájomnej výmeny dobrovoľníkov vo veku 50+
 • dĺžka výmenného pobytu dobrovoľníka je od 3 do 8 týždňov.
Tvorivé dielne
 • príležitosť pre slovenské inštitúcie vzdelávajúce dospelých získať grant na organizáciu workshopu
 • dĺžka workshopu 5-10 dní,
 • počet účastníkov 10-20 osôb z krajín zapojených do Programu celoživotného vzdelávania,
 • téma workshopu (jazykové znalosti , ICT, medzikultúrny dialóg, sociálne a komunikačné zručnosti).
V rámci prípravy projektov je možné požiadať o grant na Prípravnú návštevu, ktorá môže mať formu návštevy budúcej partnerskej inštitúcie alebo účasti na kontaktom seminári.

Program GRUNDTVIG okrem vyššie spomínaných decentralizovaných aktivít, ktoré sú riadené našou Národnou agentúrou, ponúka aj centralizované typy aktivít „Multilaterálne projekty a Tematické siete“, ktoré sú plne v kompetencii Výkonnej agentúry Európskej komisie v Bruseli

Komentáre ľudí

„Vďaka tejto skúsenosti som teraz pripravená učiť sa od iných kultúr a rešpektovať ich. Tento program bol pre mňa novým zdrojom inšpirácie.“

„Myslím si, že viem oveľa viac o tom, ako sa dospelí učia a ako tento proces uľahčiť.“

„Európskou pridanou hodnotou tohto projektu bola schopnosť vidieť európske občianstvo, ako aj miestnu komunitu v širšom kontexte.“

„Toto európske profesijné stretnutie vo mne oživilo záujem o predmet, ktorý vyučujem.“

„Prínos kurz pre mňa spočíva v zistení, že sa moja práca v podobných situáciách a s podobným publikom opakuje po celej Európe. Takisto v poznaní , že ako skupina sa môžeme navzájom podporovať a vymieňať si osvedčené postupy .“
   
Úspech Programu
celoživotného
vzdelávania 2007-2013
SAAIC pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR. Európska komisia a Ministerstvo školstva SR nepreberajú
žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.
© 2006 – 2010 SAAIC, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, tel: 02/20922201, fax: 02/20922209, llp @ saaic.sk. Úradné hodiny: Po-Pi: 9.00 - 16.00
Autorské práva | Podmienky pre použitie