top_baner
LLP
COMENIUS
ERASMUS
LEONARDO
GRUNDTVIG
PRIEREZOVÝ
JEAN MONNET
LLP
SKEN
LLP > Program > Informácie
 
 

ČO JE PROGRAM ERASMUS?

Erasmus je vlajkovou loďou programu Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe.

Program je určený pre:
 • študentov – štúdium a stáže v zahraničí;
 • vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí;
 • vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí.ERASMUS PRE ŠTUDENTOV
Mobilita študentov - štúdium
 • Štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhých a vyšších ročníkov
 • Trvanie: 3 až 12 mesiacov
 • Úplné uznanie študijného programu po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu
 • Bez poplatkov za školné na hostiteľskej vysokej škole
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.
Mobilita študentov – stáž
 • Pracovná stáž študentov v hostiteľskom podniku alebo inej organizácii
 • Trvanie: 3 až 12 mesiacov
 • Úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže
 • Organizuje vysielajúca vysoká škola alebo konzorcium inštitúcií a ďalších organizácií
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.


ERASMUS PRE PRACOVNÍKOV
Mobilita učiteľov vysokých škôl/pracovníkov z podnikov
 • Prednášanie na hostiteľskej vysokej škole
 • Pre vysokoškolských pedagógov a pracovníkov z podnikov
 • Trvanie: min. 1 deň (5odučených hodín) až 6 týždňov
 • Vopred dohodnutý program výučby
Mobilita pracovníkov vysokých škôl
 • Školenia poskytnuté hostiteľským podnikom alebo hostiteľskou vysokou školou
 • Pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia alebo iní, nepedagogickí pracovníci vysokých škôl)
 • Trvanie: 1 až 6 týždňov
 • Vopred dohodnutý pracovný plán
Granty študentom, vysokoškolským pracovníkom a zamestnancom z podnikov prideľujú priamo vysoké školy.


PRÍPRAVNÉ NÁVŠTEVY
 • Krátkodobá návšteva na partnerských vysokoškolských inštitúciách (v podnikoch), ktoré nemusia byť držiteľmi EUC za účelom nadviazania spolupráce a prípravy nových projektov
 • Účasť na kontaktnom seminári organizovanom Národnou agentúrou
 • Trvanie: 1 – 5 dní
 • Prihláška musí byť podaná do Národnej agentúry minimálne 6 týždňov pred začiatkom aktivity
 • Grant prideľuje Národná agentúra


INTENZÍVNE PROGRAMY
 • Krátkodobý študijný program zameraný na odborné témy
 • Pre učiteľov a študentov z najmenej troch rôznych krajín
 • Trvanie: 2 až 6 týždňov
 • Uznanie štúdia pre študentov
 • Grant pre inštitúcie na pokrytie organizačných nákladov prideľuje Národná agentúra


ERASMUS INTENZÍVNE JAZYKOVÉ KURZY
 • Jazykové kurzy pre študentov v rámci programu Erasmus venované najmenej používaným a vyučovaným jazykom
 • Organizované v hostiteľskej krajine pred začiatkom akademického roku alebo semestra
 • Trvanie: 2 až 6 týždňov (min. 60 vyučovacích hodín)
 • Grant pre inštitúcie na pokrytie organizačných nákladov prideľuje Národná agentúra a osobitný grant pre študentov môžu prideliť vysoké školy


SPOLUPRÁCA MEDZI UNIVERZITAMI
MULTILATERÁLNE PROJEKTY
 • tvorba študijných programov
 • modernizácia vysokoškolského vzdelávania
 • spolupráca medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi
 • virtuálna univerzita
SIETE
 • akademická
 • štrukturálna
SPRIEVODNÉ OPATRENIA
EÚ financuje rozpočet projektov v max. výške 75 %


TRI KONTAKTNÉ MIESTA PROGRAMU ERASMUS

1. Kancelária pre medzinárodné vzťahy vašej univerzity / inštitúcie vysokoškolského vzdelávania – Erasmus koordinátor na vysokej škole

2. Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania/Erasmus
http://www.saaic.sk

3. Európska komisia
http://ec.europa.eu/education/erasmus
   
Úspech Programu
celoživotného
vzdelávania 2007-2013
SAAIC pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR. Európska komisia a Ministerstvo školstva SR nepreberajú
žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.
© 2006 – 2010 SAAIC, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, tel: 02/20922201, fax: 02/20922209, llp @ saaic.sk. Úradné hodiny: Po-Pi: 9.00 - 16.00
Autorské práva | Podmienky pre použitie