top_baner
LLP
COMENIUS
ERASMUS
LEONARDO
GRUNDTVIG
PRIEREZOVÝ
JEAN MONNET
LLP
SKEN
LLP > Program > Informácie
 
 

Podprogram Comenius

Program Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

Akcie pre jednotlivca
Comenius asistent

Cieľom tejto akcie je umožniť budúcim učiteľom lepšie pochopiť európsku dimenziu vo vyučovaní, rozšíriť si znalosti cudzieho jazyka, vedomosti o iných európskych krajinách a ich vzdelávacích systémoch a zlepšiť si vyučovacie zručnosti. Uchádzač nesmie mať predchádzajúce skúsenosti ako učiteľ. Asistentúra môže trvať od 13 do 45 týždňov.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

Cieľom tejto akcie je pomôcť zvýšiť kvalitu školského vzdelávania tým, že sa umožní pedagogickým pracovníkom absolvovať vzdelávaciu aktivitu v zahraničí. Takto majú účastníci možnosť zlepšiť svoje pedagogické schopnosti, zručnosti a vedomosti, a tiež širšie pochopiť školské vzdelávanie v Európe. Vzdelávacia aktivita môže trvať od 5 dní do 6 týždňov.
Vzdelávanie sa musí realizovať v inej európskej krajine zapojenej do Programu celoživotného vzdelávania a môže mať formu:
  • štruktúrovaného kurzu, ktorý trvá minimálne 5 dní
  • neformálneho školenia, pozorovaní alebo hospitácie v škole alebo inej relevantnej organizácii zapojenej do školského vzdelávania (tzv. job shadowing)
  • účasti na európskej konferencii alebo seminári organizovanom sieťou Comenius, multilaterálnymi projektmi Comenius, národnou agentúrou alebo európskym združením pôsobiacim v oblasti školského vzdelávania

Individuálna mobilita žiakov

Cieľom akcie je poskytnúť žiakom možnosť spoznať štúdium a život v inej krajine, rozvinúť ich porozumenie pre rozmanitosť európskych kultúr a jazykov a osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre ich osobný rozvoj. Akcia si rovnako kladie za cieľ podporiť dlhodobú spoluprácu medzi zapojenými školami, umožniť vzájomné uznávanie štúdia absolvované na partnerských školách a posilniť európsku dimenziu v školskom vzdelávaní. Mobilita žiakov môže trvať od 3 do 10 mesiacov a môže sa uskutočniť iba medzi školami, ktoré sú alebo niekedy boli zapojené do projektu Comenius - Školské partnerstvá buď v rámci Programu celoživotného vzdelávania, alebo predchádzajúcich programov.
Zapojené krajiny (od školského roku 2012/2013): všetky krajiny zapojené do Programu celoživotného vzdelávania okrem Nemecka, Veľkej Británie, Írska a Cypru

Prípravné návštevy

Cieľom akcie je pomôcť inštitúciám, ktoré chcú vytvoriť Comenius Školské partnerstvo, Partnerstvo Comenius Regio, Multilaterálne projekty, Siete alebo Sprievodné aktivity, nájsť si vhodné partnerské inštitúcie a vytvoriť pracovný plán. Prípravná návšteva môže trvať od 1 do 5 dní a môže mať formu:
  • návštevy oprávnenej partnerskej inštitúcie v inej krajine zapojenej do Programu celoživotného vzdelávania,
  • účasti na kontaktnom seminári, organizovanom niektorou národnou agentúrou

Akcie pre inštitúciu

Hosťovanie Comenius asistenta

Školy môžu požiadať o hosťovanie Comenius asistenta, budúceho učiteľa akéhokoľvek predmetu. Asistentúra môže trvať od 13 do 45 týždňov.

Školské partnerstvá

Cieľom Školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky.

Školské partnerstvá sa rozdeľujú na:
  • multilaterálne (minimálne 3 školy z 3 krajín zapojených do LLP)
  • bilaterálne, ktoré sú zamerané na výmenu žiakov (2 školy z 2 krajín zapojených do LLP)

Partnerstvá Regio

Cieľom bilaterálnych Partnerstiev Regio je posilniť európsku dimenziu v oblasti vzdelávania prostredníctvom podpory spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi zodpovednými za vzdelávanie v školách v Európe. Partnerstvá umožňujú týmto orgánom spolupracovať so školami a inými zapojenými inštitúciami na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Partnerstvá trvajú dva roky.
   
Úspech Programu
celoživotného
vzdelávania 2007-2013
SAAIC pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR. Európska komisia a Ministerstvo školstva SR nepreberajú
žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.
© 2006 – 2010 SAAIC, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, tel: 02/20922201, fax: 02/20922209, llp @ saaic.sk. Úradné hodiny: Po-Pi: 9.00 - 16.00
Autorské práva | Podmienky pre použitie