top_baner
LLP
COMENIUS
ERASMUS
LEONARDO
GRUNDTVIG
PRIEREZOVÝ
JEAN MONNET
LLP
SKEN
LLP > Program > Informácie
Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave
Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET) je nový európsky nástroj na zvýšenie vzájomnej dôvery a mobility v odbornom vzdelávaní a príprave. Bol vytvorený členskými štátmi EÚ v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a schválili ho Európsky parlament a Rada v roku 2009. Prijatie a zavedenie ECVET v účastníckych krajinách je dobrovoľné. V súčasnosti účastnícke krajiny a Komisia podporujú celoeurópske testovanie tohto nástroja a všetci kľúčoví aktéri sú prizvaní k účasti na ňom.

ECVET: NÁSTROJ PRE MOBILITU A JEJ UZNANIE
Zámerom ECVET je umožniť uznanie výsledkov, ktoré dosiahne učiaci sa počas mobility, a to vytvorením štruktúry, spoločného jazyka a podnecovaním výmen a vzájomnej dôvery medzi poskytovateľmi OVP a kompetentnými inštitúciami v celej Európe. V kontexte medzinárodnej, ale aj vnútroštátnej mobility, ECVET má za cieľ podporiť uznanie výsledkov vzdelávania jednotlivca tak, aby sa zjednodušila jeho vzdelávacia cesta.

ECVET prispieva k uznaniu mobility ako integrálnej súčasti vzdelávacej cesty jednotlivca. Uľahčuje zamestnávateľovi pochopiť kvalifikáciu nadobudnutú v zahraničí. Taktiež zvyšuje dôveryhodnosť vzdelávania a odbornej prípravy tým, že identifikuje a dokumentuje, čo učiaci sa dosiahol.

ECVET pre celoživotné vzdelávanie
ECVET podporuje flexibilitu a cesty na dosiahnutie kvalifikácie, a tým rozširuje možnosti celoživotného vzdelávania. Uľahčuje uznávanie výsledkov vzdelávania, ktoré mladí ľudia alebo dospelí absolvovali v inom kontexte a inom prostredí (krajine, inštitúcii, systéme vzdelávania - napr. v počiatočnej alebo ďalšej odbornej príprave), alebo tiež vo formálnom, neformálnom vzdelávaní či informálnom učení sa.

ECVET pre atraktívnosť OVP
Poskytovatelia OVP môžu obohatiť metódy poskytovania odbornej prípravy a zvýšiť atraktívnosť vzdelávacích programov, a tým aj celoeurópsku reputáciu tým, že umožnia učiacim sa absolvovať časť ich prípravy v zahraničí. Rozšírenie možností celoživotného vzdelávania, vytvorené prostredníctvom implementácie ECVET, podporuje spoluprácu medzi poskytovateľmi OVP a podnikmi. ECVET tak podporuje aj prepojenie medzi OVP a trhom práce.

ECVET v skratke
ECVET je založený na koncepciách a procesoch, ktoré sa používajú systematicky a vytvárajú spoločný, všeobecne pochopiteľný jazyk v oblasti transparentnosti kvalifikácií, prenosu a uznávania výsledkov vzdelávania. Niektoré z koncepcií a procesov sú už súčasťou viacerých kvalifikačných systémov v Európe.

ECVET je založený na:
  • Výsledkoch vzdelávania, ktoré opisujú poznatky, zručnosti a kompetencie/spôsobilosti dosiahnuté v rozličných kontextoch vzdelávania.
  • Jednotkách výsledkov vzdelávania – čo sú komponenty kvalifikácií. Jednotky možno posudzovať, hodnotiť a uznávať.
  • ECVET bodoch, ktoré podávajú ďalšie informácie o jednotkách a kvalifikáciách v numerickej podobe.
  • Kreditoch, ktoré sa prideľujú učiacemu sa za hodnotené a dokumentované výsledky vzdelávania. Kredit možno prenášať do iných kontextov a akumulovať na dosiahnutie kvalifikácie podľa štandardov a smerníc v účastníckej krajine.
  • Vzájomnej dôvere a partnerstve medzi zapojenými organizáciami. Ich základy sú vyjadrené v Memorande o porozumení a v Dohodách o vzdelávaní.
Kľúčové orgány a partneri ECVET sú inštitúcie, ktoré sa podieľajú a sú zodpovedné za vytváranie a udeľovanie kvalifikácií alebo uznávanie jednotiek alebo za ďalšie funkcie súvisiace s ECVET, ako je udeľovanie bodov ECVET kvalifikáciám a jednotkám, hodnotenie, validácia a uznávanie výstupov vzdelávania, v súlade s pravidlami a praxou v zapojených krajinách.

V súvislosti s touto iniciatívou vznikla Európska sieť pre ECVET (European ECVET Network), ktorá pozostáva z administratívneho a podporného tímu pre sieť európskych expertov pre ECVET. Zároveň v členských krajinách EÚ a EHS boli vytvorené Národné kontaktné body pre ECVET.

Situácia na Slovensku
Na Slovensku bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorený Národného koordinačného bodu pre ECVET na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania, ktorý je súčasťou európskej siete koordinovanej Európskou komisiou.

Do celoeurópskeho pilotného testovania ECVET, realizovaného v rokoch 2008-2011 bola za SR zapojená jedna škola - SOŠ chemická v Bratislave (projekt je podrobne opísaný na stránke http://www.ecvet-projects.eu); popri nej sa niekoľko ďalších organizácií zapojilo do iných projektov s týmto zameraním a ich výsledky predstavíme na seminároch a podujatiach realizovaných v rokoch 2012-2013. Na rok 2013 je téma ECVET aj prioritou v Programe celoživotného vzdelávania. Projekty, ktoré budú podané na túto tému v rámci podprogramu Leonardo da Vinci, získajú dodatočné plusové body v kvalitatívnom hodnotení.

Na národnej úrovni sa v rámci projektu Tím národných expertov pre ECVET, ktorý koordinuje SAAMS – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, vytvára a začína pracovať tím národných expertov pre ECVET, o ktorom informujeme na inom mieste tejto stránky. Súčasťou projektu bude i školenia záujemcov o ECVET. Všetky podujatia budú postupne zverejňované na tejto webovej stránke projektu.

Užitočné linky:
SAAIC pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR. Európska komisia a Ministerstvo školstva SR nepreberajú
žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.
© 2006 – 2010 SAAIC, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, tel: 02/20922201, fax: 02/20922209, llp @ saaic.sk. Úradné hodiny: Po-Pi: 9.00 - 16.00
Autorské práva | Podmienky pre použitie