top_baner
LLP
COMENIUS
ERASMUS
LEONARDO
GRUNDTVIG
PRIEREZOVÝ
JEAN MONNET
LLP
SKEN
LLP > Program > Informácie
Podmienky používania webovej stránky www.saaic.sk a ochrana autorských a obdobných práv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu., so sídlom Staré grunty 52, 842 44 Bratislava (ďalej len ako „SAAIC"), prevádzkovateľ webovej stránky http://www.saaic.sk/ (ďalej len ako „Webová stránka"), oprávňuje návštevníkov Webovej stránky používať dokumenty, články, informácie, obrázky alebo akékoľvek ďalšie údaje (ďalej len ako „Dokumenty") z Webovej stránky za predpokladu, že pri akomkoľvek použití Dokumentov bude vždy vhodným spôsobom uvedený presný zdroj informácií, najmä celý názov Webovej stránky a spoločnosti, ktorá ju prevádzkuje, a dátum získania informácií. Pri každom použití Dokumentov bude zachovaná dobrá čitateľnosť použitého zdroja informácií, ako aj rovnaká farba, veľkosť, typ, rez písma a rovnaké pozadie.

Použitie Dokumentov z Webovej stránky je možné výhradne len pre informatívne, a účely nekomerčného charakteru. Dokumenty nebudú žiadnym spôsobom upravované, príp. akoukoľvek formou používané pre komerčné účely.

Dokumenty, ktoré spĺňajú pojmovú charakteristiku diela alebo obsahujú akékoľvek iné práva duševného vlastníctva, sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami a následkom ich neoprávneného použitia akoukoľvek formou môže byť porušenie autorských alebo iných obdobných práv.

Predmetom ochrany je rovnako aj návrh a štruktúra Webovej stránky, ako aj jej zdrojový kód. Akékoľvek úplné alebo čiastočné kopírovanie a napodobňovanie prvkov použitých na Webovej stránke je bez predchádzajúceho písomného súhlasu SAAIC zakázané. Žiadne logá, grafické riešenia alebo obrázky a ani ďalšie informácie z Webovej stránky nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu SAAIC kopírované ani inak rozširované.

SAAIC nezaručuje aktuálnosť, presnosť, relevantnosť a úplnosť informácií obsiahnutých v Dokumentoch publikovaných na Webovej stránke. Dokumenty sú poskytované v znení uvedenom na Webovej stránke bez akýchkoľvek záruk.

SAAIC nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, či následné škody, rovnako ani za akékoľvek škody vzniknuté stratou použiteľnosti, zisku a to aj v prípade zmluvného záväzku, zanedbania povinnosti, či inej protiprávnej akcie, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním Dokumentov a/alebo informácií v nich obsiahnutých. SAAIC rovnako nezodpovedá za škody súvisiace s používaním Webovej stránky.

Dokumenty publikované na Webovej stránke môžu obsahovať nepresnosti a pravopisné chyby. Do Dokumentov sú pravidelne aplikované zmeny, pričom SAAIC si vyhradzuje právo kedykoľvek uvádzané informácie aktualizovať, príp. pozastaviť ich dostupnosť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré odkazy na Webovej stránke presahujú rámec tejto Webovej stránky. Servery, na ktoré sú tieto odkazy smerované, SAAIC nekontroluje a preto ani nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, či skutočnosti súvisiace s odkazovaným WWW serverom.

Používatelia znášajú sami náklady na používanie Webovej stránky a akékoľvek ďalšie náklady súvisiace so zobrazovaním a využívaním Dokumentov.

Podmienky využívania služieb Webovej stránky SAAIC sú upravené v Podmienkach pre použitie.

Znenie podmienok je záväzné. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené združeniu SAAIC.SAAIC pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR. Európska komisia a Ministerstvo školstva SR nepreberajú
žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.
© 2006 – 2010 SAAIC, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, tel: 02/20922201, fax: 02/20922209, llp @ saaic.sk. Úradné hodiny: Po-Pi: 9.00 - 16.00
Autorské práva | Podmienky pre použitie