Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovatívne spôsoby podpory zamestnateľnosti dospelých s nízkou kvalifikáciou
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA204-035368
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:79100 €
Sumár projektu:Nezisková organizácia Rómsky inštitút (RI) sa od roku 2007 venuje tvorbe a implementácii politík, ktoré vedú k zlepšeniu postavenia Rómov. Pracovníci RI majú viac ako 20 ročnú skúsenosť s rómskou problematikou na rôznych úrovniach. Význam práce s komunitou, priamo v lokalitách kde žije, je nenahraditeľnou súčasťou všetkých úspešných politík. Cieľom je budovať sebestačnosť a samostatnosť príslušníkov takýchto komunít a jednou z foriem je pôsobenie sociálnych a komunitných pracovníkov. Je to faktor, ktorý pozitívne ovplyvňuje iplementáciu projektov rôzneho charakteru zvlášť v marginalizovaných komunitách. Na výkon ich práce sú kladené veľké odborné, psychické aj emocionálne nároky. Dennodenná práca vo vylúčených komunitách síce na jednej strane prináša čiastočné úspechy ale na druhej spôsobuje rezignáciu a vyhorenosť jej nositeľov. Sytematická podpora sociálnych pracovníkov v zmysle motivácie a zvyšovania psychologickej odolnosti sa často podceňuje. Odborné vzdelávanie má čiastkový charakter a zamestnanci v takýchto službách nemajú vždy aktuálne a relevantné informácie o možnostiach poskytovania poradenstva či sociálnej asistencie. Jednou z tém je aj nezamestnanosť, ktorá je v integrácii marginalizovaných Rómov kľúčová. Hlavným zámerom projektu je odskúšať batériu psychologických a komunikačných techník v rámci vzdelávacieho komponentu na vzorke vybraných 20 účastníkov z 3 krajín, Slovenska, Česka a Maďarska. Ďalším komponentom bude asistencia v oblasti nezmestnanosti a metodika prípravy sociálnych podnikov. Vkladom našich zahraničných pratnerov bude rekvalifikácia a zamestnávatelia. Očakávame, že projekt prinesie okrem výmeny skúseností v rámci troch krajín aj spracovanie metodiky práce s poskytovateľmi sociálnych služieb. Táto by mala vo forme manuálu poskytovať návod k prekonávaniu apatie a nedôvery k zmenám, podporiť komunikačné zručnosti a osobnostne orientovanú psychologickú asistenciu. Využitie manuálu by malo byť aj v iných krajinách a Rómsky inštitút ho bude používať pre organizovanie opakovaných tréningov v rámci svojho komunitnéo centra.
Koordinátor:Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o.
Bratislava