Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technik energetických zariadení budov - celoživotné vzdelávanie
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA202-035320
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:249332 €
Sumár projektu:Trendy v oblasti energetiky sa neustále menia a reflektujú novodobé požiadavky. Aj na Slovensku bola zadefinovaná nová legislatíva pre oblasť energetickej efektívnosti a s ňou nové profesie súvisiace s energetickou efektívnosťou s minimálnymi požiadavkami na odborné vzdelanie, ktoré musia splniť ľudia na trhu práce, pokiaľ majú záujem venovať sa naďalej svojej pôvodnej profesii (inštalatér tepelných čerpadiel, inštalatér solárnych zariadení a pod.). V súčasnosti je o spomínané profesie veľký záujem a na tento trend reaguje aj náš projekt TEZB CV. Ambíciou TEZB CV projektu je nastaviť systém celoživotného vzdelávania pre študijný odbor TEZB (Technik energetických zariadení budov) a vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj študijného odboru TEZB formou poskytovania vzdelávacích aktivít pre pedagógov,majstrov OV a inštruktorov odborného vzdelávania vo firmách. Nastavenými aktivitami a prostredníctvom výstupov plánujeme zaviesť úroveň ďalšieho vzdelávania nadväzujúceho na stupeň vzdelania dosiahnutého v školskom vzdelávaní. V praxi to znamená, že ak niekto dosiahol úroveň školského vzdelávania v príbuznom odbore, môže si doplniť ďalšie vzdelávania zamerané na nadobudnutie čiastočnej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie v tejto oblasti. Ciele projektu: 1. navrhnúť stratégiu celoživotného vzdelávania konkrétne pre profesie súvisiace so študijným odborom TEZB 2. namodelovať vzdelávacie rekvalifikačné programy vo forme modulového vzdelávania zamerané na: a) ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti súvisiacej s TEZB, b) rekvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie a c) kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch, ktorým si účastník ďalšieho vzdelávania doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon odbornej činnosti v súlade s osobitnými predpismi. Profil účastníkov: - pedagógovia a majstri odborného výcviku - inštruktori vo firmách - osoby na trhu práce zamestnaní v odbore, ale zároveň aj ľudia, ktorí majú záujem o rekvalifikáciu - zamestnávatelia - inštitúcie zaoberajúce sa odborným a celoživotným vzdelávaním - samotní absolventi vzdelávacích programov Aktivity vedúce k zadefinovaným výstupom: 1. Príprava, návrh a implementácia Stratégie celoživotného vzdelávania v odbore TEZB a príbuzných študijných a učebných odborov v SR - výstup "Stratégia" 2. príprava, návrh a samotné vytvorenie 6 vzdelávacích programov ako čiastkové kvalifikácie v rámci študijného odboru TEZB v SR, ČR a Nemecku - výstup "Vzdelávacie programy" 3. príprava, návrh, vytvorenie, testovanie a spustenie do praxe základného, resp. aktualizačného vzdelávacieho programu pre učiteľov odborných predmetov v SR, ČR a Nemecku - výstup "Vzdelávací program pre učiteľov odborných predmetov" 4. príprava, návrh, vytvorenie, testovanie a spustenie do praxe základného, resp. aktualizačného vzdelávacieho programu pre majstrov odborného výcviku a pre inštruktorov vo firmách v SR, ČR a Nemecku- výstup "Vzdelávací program pre majstrov odborného výcviku a pre inštruktorov" Metodológia: štúdium a analýza legislatívnych materiálov súvisiacich s CŽV v SR ale aj v ČR a Nemecku, pracovné stretnutia so zainteresovanými kľúčovými hráčmi, vytvorenie strategického materiálu s konkrétne zadefinovanými zodpovednosťami, príprava finálnej verzie strategického dokumentu, práca v pracovných skupinách, tematické workshopy súvisiace s nastavením vzdelávacích programov, tvorba vzdelávacích modulov a programov, testovanie modulov a zapracovanie pripomienok, riadené odborné diskusie súvisiace s multiplikáciou výstupov, konferencia zameraná na šírenie výsledkov projektu. Výsledky a predpokladaný dopad: Očakávame, že projekt prinesie návrh koncepcie celoživotného vzdelávania v sektore elektro-energetiky v SR, najmä pre študijný odbor TEZB a segment príbuzných študijných odborov, vyplní „dieru na trhu“ prostredníctvom nových vzdelávacích programov a zároveň vytvorí podmienky pre zlepšenie kvality výuky týchto odborov – prostredníctvom vzdelávacích programov určených pre pedagógov, majstrov odborného výcviku a inštruktorov vo firmách. Dlhodobé prínosy: Projekt má medzinárodný význam z pohľadu prehlbovania spolupráce v oblastiach, ktoré priamo ovplyvňujú hospodárstvo každej krajiny EÚ a súčasne znižujú najmä nezamestnanosť mladých ľudí. Vytvára podmienky pre zabezpečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá pomôže dosahovať ciele EÚ ako aj národné ciele v oblasti energetickej efektívnosti, či už v SR, ČR alebo v Nemecku.
Koordinátor:EkoFond, n.f.
Bratislava